kompielisko Przylasek Rusiecki

4 grudnia 2020 / 13:37

Jak wygląda początek grudnia na popularnym wśród nowohucian kąpielisku w Przylasku Rusieckim? Przy ścieżkach spacerowych powstają już konstrukcje ławek. Trwa też montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe. Prace postępują pomimo zmiennej, nie zawsze sprzyjającej aury.

5 listopada 2019 / 12:19

5 li­sto­pa­da 2019 roku Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. pod­pi­sa­ła z KRIS­BUD Sp. z o.o. umowę na za­pro­jek­to­wa­nie i bu­do­wę in­fra­struk­tu­ry re­kre­acyj­nej w re­jo­nie akwe­nu nr 1 w Przy­la­sku Ru­siec­kim. Jest to pierwszy krok ku powstaniu Centrum Rekreacji i Wypoczynku 'Przylasek Rusiecki'.