Powstanie kąpielisko w Przylasku Rusieckim – podpisano umowę z wykonawcą

5 li­sto­pa­da 2019 roku Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. pod­pi­sa­ła z KRIS­BUD Sp. z o.o. umowę na za­pro­jek­to­wa­nie i bu­do­wę in­fra­struk­tu­ry re­kre­acyj­nej w re­jo­nie akwe­nu nr 1 w Przy­la­sku Ru­siec­kim. Jest to pierwszy krok ku powstaniu Centrum Rekreacji i Wypoczynku 'Przylasek Rusiecki'.

Zgod­nie z pod­pi­sa­ną umową KRIS­BUD Sp. z o.o., jako do­świad­czo­ny wy­ko­naw­ca po­dob­nych re­ali­za­cji (m.​in. za­go­spo­da­ro­wa­nie Za­le­wu Bagry, Parku Re­du­ta i zbior­ni­ka w Parku Gra­bek w Cze­la­dzi), wy­ko­na kom­plek­so­we za­go­spo­da­ro­wa­nie te­re­nu o po­wierzch­ni ponad 26 hek­ta­rów. Koszt za­da­nia wy­no­si 18 371 587,50 zł.

 

Pierw­szym eta­pem przed­się­wzię­cia jest opra­co­wa­nie kom­plet­nej do­ku­men­ta­cji pro­jek­to­wej oraz uzy­ska­nie nie­zbęd­nych de­cy­zji ad­mi­ni­stra­cyj­nych, a na­stęp­nie wy­ko­na­nie robót bu­dow­la­nych. Ca­łość prac, zgod­nie z przy­ję­tym har­mo­no­gra­mem, po­win­na się za­koń­czyć wio­sną 2021 roku.

  

Przed­się­wzię­cie obej­mu­je utwo­rze­nie ką­pie­li­ska z plażą, placu zabaw, bo­iska do piłki pla­żo­wej, wy­bu­do­wa­nie bu­dyn­ków ser­wi­so­wych prze­zna­czo­nych na: sa­ni­ta­ria­ty, prze­bie­ral­nie, po­miesz­cze­nia na sprzęt ra­tow­ni­czy oraz na prze­cho­wy­wa­nie sprzę­tu wod­ne­go. Pla­no­wa­ne jest także wy­ko­na­nie uzbro­je­nia te­re­nu w sieci i przy­łą­cza wo­do­cią­go­we, ka­na­li­za­cyj­ne, elek­trycz­ne, a także in­sta­la­cje od­na­wial­nych źró­deł ener­gii dla bu­dyn­ków. W ra­mach in­we­sty­cji po­wstać ma pro­me­na­da re­kre­acyj­na pie­sza, miej­sca par­kin­go­we, bul­war do­jaz­do­wy, po­mo­sty węd­kar­skie, cu­mow­ni­cze i wi­do­ko­we oraz nowe urzą­dze­nia i obiek­ty re­kre­acji. Za­kre­sem ob­ję­te jest rów­nież wy­po­sa­że­nie te­re­nu w ele­men­ty małej ar­chi­tek­tu­ry – takie jak ławki, stoły, le­ża­ki, kosze na śmie­ci, sto­ja­ki na ro­we­ry, ha­ma­ki czy pa­ra­so­le ogro­do­we oraz w sprzęt re­kre­acyj­ny (m.​in. łódki, ka­ja­ki i ro­we­ry wodne), a także ele­men­ty in­te­li­gent­ne­go za­rzą­dza­nia (SMART).

 

Bar­dzo waż­nym ele­men­tem in­we­sty­cji jest także za­cho­wa­nie ist­nie­ją­cej zie­le­ni, ale też wpro­wa­dze­nie no­wych na­sa­dzeń w po­sta­ci ro­ślin, krze­wów, czy traw ozdob­nych. Nie za­po­mnia­no też o oświe­tle­niu te­re­nu i urzą­dze­niach zwią­za­nych z za­pew­nie­niem bez­pie­czeń­stwa. Cały teren ob­ję­ty in­we­sty­cją zo­sta­nie przy­sto­so­wa­ny do po­trzeb osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi.

Celem pro­jek­tu jest stwo­rze­nie atrak­cyj­ne­go ob­sza­ru re­kre­acji i wy­po­czyn­ku dla miesz­kań­ców mia­sta oraz osób przy­jezd­nych. Do­ce­lo­wo po­wsta­nie prze­strzeń pu­blicz­na uwzględ­nia­ją­ca wa­lo­ry przy­rod­ni­cze, wi­do­ko­we i kra­jo­bra­zo­we cha­rak­te­ry­stycz­ne dla kom­plek­su zbior­ni­ków w Przy­la­sku Ru­siec­kim.

 

Przy­po­mnij­my, że Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. po­zy­ska­ła czę­ścio­we do­fi­nan­so­wa­nie dla tej in­we­sty­cji w ra­mach pod­dzia­ła­nia 6.3.3. „Za­go­spo­da­ro­wa­nie re­kre­acyj­ne i tu­ry­stycz­ne oto­cze­nia zbior­ni­ków wod­nych” Re­gio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go na lata 2014-2020. Kwota do­fi­nan­so­wa­nia wy­no­si 5 264 939,37 zł. Re­ali­za­cja pro­jek­tu pn. „Bu­do­wa in­fra­struk­tu­ry re­kre­acyj­nej w oto­cze­niu zbior­ni­ka nr 1” sta­no­wi pierw­szy ele­ment przed­się­wzię­cia, któ­re­go celem jest utwo­rze­nie Cen­trum Re­kre­acji i Wy­po­czyn­ku „Przy­la­sek Ru­siec­ki” w ra­mach pro­gra­mu stra­te­gicz­ne­go „Kra­ków – Nowa Huta Przy­szło­ści”.
Info/Zdj. Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Polecane Video

Komentarze

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *