Drzewo Nowej Huty 2019 – konkurs fotograficzny

Wystarczy smartfon i nieco kreatywności by udać się spacer po dzielnicach Nowej Huty w poszukiwaniu nietypowych, niesamowitych, bądź po prostu pięknych drzew.

Zrób zdjęcie i przekonaj jury że właśnie to drzewo powinno zostać ogłoszone Drzewem Nowej Huty 2019. Jeśli się uda, wybrane drzewo zostanie opatrzone tabliczką, na której znajdować się będą zdjęcie i opis. Z kolei z nadesłanych zgłoszeń zostanie stworzona plenerowa wystawa zdjęć – najlepiej byłoby uczcić jubileusz Nowej Huty portretami 70 drzew w formie 70 wydruków banerowych.

 

Wyboru zdjęć do wystawy dokona jury: Jolanta Migdał z Klub Gaja, Justyna Golba z Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Dominika Zareba z Stowarzyszenie Greenways Polska.

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ  Zdjęcie wraz z uzasadnieniem (min. 3 zdania) należy przesłać na adres: fundusz@ffp.org.pl

Konkurs trwa do 21 września.

 

Działania realizowane są w ramach projektu „Nowa Huta. Nasza mała ojczyzna” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
REGULAMIN KONKURSU DRZEWO NOWEJ HUTY 2019
1. Postanowienia Ogólne

 

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na najlepsze i najciekawsze zgłoszenie drzewa w Nowej Hucie.
1.2 Organizatorem konkursu jest Fundacja Fundusz Partnerstwa, os. Teatralne 5/13 , 31-945 Kraków
1.3 Działania konkursowe realizowane są w ramach projektu „Nowa Huta. Nasza mała ojczyzna” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
1.4. Organizator jest w trakcie pozyskiwania Partnerów konkursu: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Klub Gaja, ARTzona Ośrodka Kultury Norwida im. C.K. Norwida, Pracownia Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, Fundacja EcoTravel, „Głos – Tygodnik Nowohucki”, Environmental Partnership Association, Stowarzyszenie Greenways Polska
1.5 Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych trwa od 24.08. 2019 do 21.09.2019 roku.
1.6 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminu zawartego w pkt.1.5.
1.7 Celem konkursu jest wyłonienie drzewa zilustrowanego zdjęciem oraz opisem, historią, które utwierdzą jury, że właśnie to drzewo powinno zostać ogłoszone Drzewem Nowej Huty 2019.
1.8 Drzewo Nowej Huty 2019 zostanie uhonorowane tabliczką, na której znajdować się będzie zdjęcie i opis ze zwycięskiego zgłoszenia.

 

2. Uczestnictwo w konkursie i jego przebieg

 

2.1 Konkurs skierowany jest do mieszkańców Krakowa, a w szczególności mieszkańców Nowej Huty traktowanej jako pięć dzielnic: Czyżyny, Mistrzejowice, Bieńczyce, Wzgórza Krzesławickie, Nowa Huta.
2.2 Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
2.3 Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno samodzielnie wykonane zdjęcie z opisem, historią, które utwierdzą jury, że właśnie to drzewo powinno zostać ogłoszone Drzewem Nowej Huty 2019
2.4 Prace muszą spełniać następujące kryteria:
• jedna praca powinna zostać przesłana w dwóch wersjach:
• minimalnych wymiarach 1200x800px do maksymalnych 1600x1200px, zapis w formacie JPG
• oraz o minimalnych wymiarach 2000x3000px, zapis w formacie PDF;
• jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB
• opis uzasadniający nominację zdjęcia (3 zdania)
2.5 Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:
• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
2.6 Nie będą akceptowane prace:
• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;
• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
2.7 Zgłoszenia będą oceniane według następujących kryteriów:
• zgodność z tematem konkursu (kryterium tematyczne/merytoryczne)
• wartość przyrodnicza drzewa
• opis merytoryczny uzasadniający nominację drzewa (3 zdania)
• wartość artystyczna (estetyka, kompozycja, wrażenia, które wywołuje praca etc.)
2.8 Uczestników konkursu obowiązuje zasada etycznego podejścia do przyrody zgodna z kodeksem opracowanym przez Związek Polskich Fotografów Przyrody (do pobrania ze strony: http://zpfp.pl/o-zpfp/kodeks-etyczny ). Zdjęcia, które w ocenie Jury, wykonano niezgodnie z regulaminem lub wbrew zasadom etycznym, będą dyskwalifikowane.
2.9 W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie oraz nie naruszają godności człowieka, dobrych obyczajów oraz praw osobistych i majątkowych osób trzecich.

 

3. Zgłoszenia udziału w konkursie

 

3.1 Prace konkursowe będą przyjmowane w terminie od 24.08 2019 do 21.09. 2019 roku do godziny 14. 00 (decyduje data i godzina maila).
3.2 Prace konkursowe należy nadsyłać w załączniku wraz z kartą zgłoszeń na adres email organizatora: fundusz@ffp.org.pl.
3.3 Wypełnienie karty zgłoszenia w konkursie uważa się za akceptację przez uczestnika niniejszego Regulaminu konkursu.

 

4. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 

4.1 Rozstrzygnięcia Konkursu dokona jury osobowe złożone z przedstawicieli Organizatora i Partnerów:
• Jolanta Migdał- Związana z Klubem Gaja. Koordynatorka programu edukacji ekologicznej „Święto Drzewa”, konkursu „Drzewo Roku”
• Justyna Golba – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.
• Dominika Zaręba – fotografka, podróżniczka, autorka wielu przewodników podróżniczych
4.2 Jury dokonuje kwalifikacji prac do wystawy oraz przyznaje nagrody, biorąc pod uwagę interpretację tematu oraz jakość, oryginalność, wyjątkowość i walory artystyczne nadesłanych prac.
4.3 Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla Organizatora i wszystkich Uczestników Konkursu.
4.4 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.ffp.org.pl. oraz na fanpejdżu Funduszu Partnerstwa. Ponadto osoby biorące udział w projekcie o wynikach konkursu zostaną powiadomione drogą elektroniczną.
4.5 W konkursie przewidziana jest nagroda rzeczowa.
4.6 Nagroda nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent czy gotówkę.
4.7 Nagrodzone zostanie najlepsze według jury zgłoszenie.
4.8 Wygrane drzewo zostanie ogłoszone Drzewem Nowej Huty 2019
4.9 Fundusz Partnerstwa zaprojektuje i wykona tabliczkę pamiątkową (w skład której wchodzić będzie zdjęcie i opis zwycięzcy konkursu), która zostanie umocowana przy zwycięskim drzewie
4.10 Nadesłanie przez Autora pracy na Konkurs oznacza, że wyraża zgodę na udostępnianie przez organizatora jego pracy wraz z podaniem nazwiska autora na stronie internetowej, w materiałach, wydawnictwach informacyjnych i promocyjnych itp.
4.11 Organizator zobowiązuje się do wydrukowania wszystkich zdjęć i zorganizowania wystawy. Wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy pokonkursowej.

 

5. Postanowienia końcowe

 

5.1 Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków Regulaminu.
5.2 Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora i partnerów www.ffp.org.pl
5.3 Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. Wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną niezwłocznie udostępnione na profilu Facebook Organizatora oraz stronach internetowych Partnera.
5.4 Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu, jak również przerwania, bądź zawieszenia Konkursu z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, zapobieżenia i niezależnych od Organizatorów.
5.5 Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Konkursu oraz do dokonywania zmian Regulaminu w każdym momencie jego trwania.
5.6 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskiej i prawach pokrewnych.
5.7 Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późniejszymi zmianami.).
5.8 Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.

 

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Fundusz Partnerstwa z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 5/13 31-945 – dalej Fundacja, a dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2018.1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/670 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 przez WE oraz dostosowanymi do nich procedurami obowiązującymi w Fundacji.

 

5.9 Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że:
• jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii,
• przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe zgłoszonych fotografii,
• przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.
5.10 Uczestnik Konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania ze zgłoszonych fotografii (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora, na następujących polach eksploatacji:
• w publikacjach promujących Konkurs (w szczególności na stronach internetowych i w mediach elektronicznych) oraz na wystawach i w publikacjach wydawanych przez Organizatorów (druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie), z zachowaniem praw autorskich.
• wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie,
• nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
• wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations,
• inne przypadki rozpowszechniania zdjęć, w tym wyświetlanie zdjęć i ich utrwaleń;
5.11 Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.
5.12 Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.
Polecane Video

Komentarze

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze Wiadomości

Najczęściej czytane