Coraz więcej rejestracji bezrobotnych w urzędzie pracy przy ul. Wąwozowej

Pierwszego dnia kwietnia w grodzkim urzędzie pracy zarejestrowało się aż 112 bezrobotnych. To efekt obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią, które zmuszają firmy do zwalniania pracowników.

Choć ze względu na stan epidemii Grodzki Urząd Pracy w Krakowie nie prowadzi bezpośredniej obsługi klientów, rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy nadal jest możliwa – drogą elektroniczną lub w wyjątkowych sytuacjach ścieżką tradycyjną z wykorzystaniem poczty lub specjalnej skrzynki ustawionej przed urzędem.

 

Urzędnicy zachęcają, żeby ze względu na obostrzenia związane ze stanem epidemii mieszkańcy w większym niż dotychczas zakresie korzystali z komunikacji elektronicznej. Rejestracji w Grodzkim Urzędzie Pracy można dokonać on-line, a o tym, jak to zrobić, informujemy TUTAJ.Równocześnie dla mieszkańców, którzy nie posiadają możliwości rejestracji on-line, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie przygotował na czas pandemii ścieżkę tradycyjną – wnioski można wrzucić do skrzynki przed siedzibą GUP (ul. Wąwozowa 34) albo wysłać pocztą. Należy pamiętać o własnoręcznym podpisie na karcie rejestracyjnej oraz o dołączeniu wymaganych dokumentów. Tylko kompletne wnioski będą rozpatrywane. Datą rejestracji wniosku będzie data wpływu do urzędu. Kartę rejestracyjną można pobrać TUTAJ lub przed siedzibą GUP przy ul. Wąwozowej 34.

 

Do wniosku należy załączyć stosowne dokumenty określone w rozporządzeniu w sprawie rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy, tj.:

 

 • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku cudzoziemców karta pobytu, paszport, decyzja Wojewody zezwalająca na pobyt w Polsce);
 • w przypadku posiadania tymczasowego adresu zameldowania na terenie działania GUP – zaświadczenie z Urzędu Miasta o czasookresie meldunku;
 • w przypadku posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dokument potwierdzający stopień;
 • dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli osoba takie posiada;
 • świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
 • świadectwa pracy;
 • w przypadku rejestracji po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej lub w okresie jej zawieszenia należy przedłożyć dokumenty potwierdzające aktualny status oraz zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania i podstawie naliczania składek z tytułu jej prowadzenia;
 • osoby, które współpracowały przy prowadzeniu działalności gospodarczej, zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania i podstawie naliczania składek z tytułu współpracy;
 • osoby, które świadczyły pracę na podstawie umowy uaktywniającej, zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniom z tego tytułu;
 • osoby, które były zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy, powinny przedłożyć zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto (w rozbiciu na poszczególne miesiące) oraz w przypadku pobierania zasiłków chorobowych zaświadczenie określające podstawę wymiaru tych zasiłków;
 • osoby, które były zatrudnione w ramach umowy zlecenia,  umowy agencyjnej lub  innej umowy o świadczenie usług lub współpracy, powinny przedłożyć zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto (w rozbiciu na poszczególne miesiące) wraz z adnotacją o odprowadzaniu składek na ZUS i FP oraz w przypadku pobierania zasiłków chorobowych zaświadczenie określające podstawę wymiaru tych zasiłków;
 • zaświadczenie z ZUS o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadających po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia;
 • świadectwo zwolnienia z zakładu karnego wraz z zaświadczeniem o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym oraz osiąganym wynagrodzeniem brutto (w rozbiciu na poszczególne miesiące);
 • książeczka wojskowa w przypadku odbycia zasadniczej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych lub innych okresów, które mają wpływ na uprawnienia wynikające ze statusu;
 • zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy.

 

W celu zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego należy załączyć wniosek (do pobrania TUTAJ lub przed siedzibą GUP przy ul. Wąwozowej 34).

 

Wymienione tu dokumenty należy traktować jako podstawowe. W szczególnych przypadkach urzędnik może poprosić o dokumenty uzupełniające. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, urzędnik poinformuje o tym wnioskodawcę po złożeniu wniosku.

 

Jeżeli byliśmy już wcześniej zarejestrowani w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, w razie ponownej rejestracji będziemy musieli jedynie uzupełnić i zmodyfikować dane już tam figurujące. Poza dowodem osobistym należy w takim wypadku przedłożyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie po wyrejestrowaniu z ewidencji oraz dokumenty potwierdzające zmiany, które nastąpiły po wyrejestrowaniu. Warto zostawić urzędnikom swój numer kontaktowy, ponieważ umożliwia to sprawniejszą obsługę wniosków.

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ma prawo zweryfikować przedłożone mu dokumenty oraz dane osobowe. Pamiętajmy o dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów, ponieważ braki w tym zakresie skutkują znacznym wydłużeniem procesu rejestracji.

Na stronie GUP można pobrać:

 • Kartę rejestracyjną
 • Wzór zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
 • Wniosek o przelew na rachunek bankowy
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
 • Klauzulę RODO
Polecane Video

Komentarze

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze Wiadomości

Najczęściej czytane