„Aleja Róż na nowo” ma się stać enklawą zieleni i relaksu

Pełna zieleni, róż, bez samochodów za to z wieloma miejscami, gdzie mieszkańcy będę mogli się zrelaksować - tak ma wyglądać aleja Róż według projekt Budżetu Obywatelskiego. Jesienią planowane są konsultacje projektu z mieszkańcami.
„Aleja Róż na nowo” to projekt Budżetu Obywatelskiego, który w 2019 r. został wybrany przez Mieszkańców Krakowa spośród zgłoszonych zadań ogólnomiejskich do realizacji, projekt zdobył aż 7527 punktów. Jednostką wskazaną do realizacji projektu został Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Projekt zakłada przywrócenie pierwotnego charakteru enklawy zieleni Nowej Huty odcinkowi Alei Róż wyłączonemu z ruchu samochodowego (pomiędzy Placem Centralnym a Aleją Przyjaźni). Odbędzie się to poprzez demontaż nawierzchni oraz nasadzenia nowej roślinności, w tym róż. Dodatkowe nasadzenia spowodują obniżenie odczuwalnej temperatury na terenie placu, jak również poprawią estetykę.

 

Ponadto zamontowane zostaną kraty ochronne nad korzeniami drzew. Dodatkowo zostanie zastosowany szereg rozwiązań, który sprawi, że przestrzeń ta stanie się miejscem przyjaznym do tego, aby Mieszkańcy chętnie je odwiedzali.Nadanie nowoczesnej funkcji zostanie przeprowadzone z zachowaniem poszanowania dziedzictwa i krajobrazu historycznego zabytkowego układu urbanistycznego Nowej Huty. Między innymi usunięte zostaną stare elementy małej architektury, a w ich miejsce zostaną wprowadzone nowe obiekty o spójnym wyglądzie.

 

Zamontowane zostaną separatory rozdzielające miejsca parkingowe z chodnikiem. W celu odsłonięcia osi widokowej usunięte zostaną słupy ogłoszeniowe, natomiast znaki drogowe zostaną zamienione na takie o mniejszych gabarytach. Na Alei Róż znajdzie się też miejsce na poidełko tak aby mieszkańcy mogli w każdej chwili skorzystać z dostępu do wody pitnej. W związku z realizacją projektu dotychczas odbyło się spotkanie roboczego zespołu zadaniowego, podczas którego wspólnie debatowali

 

Projekt Aleja Róż Nowa Huta oprócz wprowadzenia zieleni i róż zakłada wprowadzenie elementów oddzielających parking od chodnika (przy granicy nawierzchni parkingu z kostki brukowej – po obu stronach parkingu). Umożliwi to zwężenie strefy parkingu bez konieczności ingerencji w nawierzchnię oraz ograniczy „głębokie” parkowanie, blokujące swobodne korzystanie z chodnika (w szczególności przejazd wózkiem inwalidzkim lub dziecięcym pomiędzy parkingiem a schodami).
Kolejna propozycja zmian w projekcie Aleja Róż na nowo to usunięcie okrągłych donic pomiędzy cokołami i samych cokołów, które nie pełnią żadnej funkcji.

Projekt zakłada zrezygnowanie z płyt, którymi jest pokryty plac i ich zamianę w roślinność niskopienną, która była w tym miejscu od samego początku.
Ponadto:

 

  1. Zainstalowanie krat ochronnych (4 sztuki) połączonych z siedziskami dookoła drzew w sąsiedztwie budynków os. Centrum B 3 i os. Centrum C 3. Konstrukcja powinna być lekka, ażurowa co nie utrudni dopływu powietrza i wody do korzeni drzew. Lokalizacja nie sąsiaduje bezpośrednio z lokalami mieszkalnymi.
  2. Wokół pozostałych drzewach w al. Róż: wprowadzenie poziomych krat ochronnych i likwidacja krawężników wokół drzew (32 sztuki).

Wnioskodawczyni projektu, przedstawiciele Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, Miejskich Jednostek Organizacyjnych, zaproszonych Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa oraz Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Celem spotkania było omówienie zakresu prac oraz pozyskanie kluczowych informacji koniecznych do realizacji projektu.

 

Kolejnym krokiem w realizacji projektu będzie ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Alei Róż. Obecnie trwa opracowanie materiałów do zamówienia.

 

Zamówienie zostanie ogłoszone na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, gdzie każdy będzie mógł dokładnie zapoznać się ze szczegółowym zakresem prac. Oferty zgłoszonych wykonawców zostaną w dalszej kolejności dokładnie ocenione oraz sprawdzone, na tej podstawie zostanie wybrany wykonawca, który opracuje dokumentacje projektową. Do jego zadań będzie również należało przygotowanie kwerendy historycznej – pozyskanie informacji na temat historii Alei Róż. Dodatkowo projektant przygotuje sprawozdania z postępów swojej pracy, które będziemy systematycznie prezentować, tak aby Mieszkańcy wiedzieli dokładnie na jakim etapie realizacji projektu obecnie się znajdujemy.


Aleja Róż to miejsce, które po rewitalizacji powinno stać się wizytówką Nowej Huty, dlatego konieczne jest zaprojektowanie go w sposób w pełni profesjonalny z uwzględnieniem prawa miejscowego, jak również zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie „Park Kulturowy Nowa Huta”. Jest to dokument, który opracowany był w dwóch etapach.

 

Etap pierwszy obejmował analizę zasobu krajobrazowego i uwarunkowań widokowo-kompozycyjnych wnętrz architektoniczno- krajobrazowych. Etap drugi to waloryzacja i diagnoza trwających przemian oraz wytyczne w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu. Jest to opracowanie autorskie i specjalistyczne, które stanowi analizę uwarunkowań historycznych i stanu faktycznego Nowej Huty. Aleja Róż zajmuje bardzo ważne miejsce w całym dokumencie.

 

Projekt „Aleja Róż na nowo” powstał dzięki zaangażowaniu i pracy Mieszkańców, którzy od dawna poprzez różne inicjatywy starali się wypracować społeczną koncepcję rewitalizacji przedmiotowego terenu. Dlatego opracowanie projektu musi również uwzględniać wolę mieszkańców. Z tego powodu Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie na etapie opracowania projektu chce skonsultować go z Mieszkańcami. Mamy nadzieje, że późną jesienią sytuacja związana z stanem epidemii poprawi się na tyle, że organizacja warsztatów projektowych z Mieszkańcami będzie możliwa.

 

Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, zostanie opracowane alternatywne rozwiązanie poprzez organizację spotkań z projektantem za pośrednictwem Internetu, podczas których możliwe będzie zgłaszanie uwag do projektu. Wiążemy olbrzymie nadzieje, że taka realizacja projektu „Aleja Róż na nowo” spełni oczekiwania Mieszkańców, którym zależy na poprawie wizerunku Nowej Huty, a wszelkie prace związane z rewitalizacja przywrócą należytą rangęmiejscu nieco zaniedbanemu przez różne uwarunkowania historyczne.

 

Info:ZZM

Zdj. Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz

Polecane Video

Komentarze

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze Wiadomości

Najczęściej czytane